หน้าแรก ประวัติ มูลนิธิ การดำเนินงาน การก่อสร้าง ร่วมสมทบทุน ติดต่อ อื่นๆ

 

 

 

บทสรรเสริญพระคุณ

“นำโม กวนสี่อิม ผ่อสัก”

นำโม  ไต่ซื้อ  ไต่ปุย  กิ่วโค่ว  กิวหลั่ง  กวงไต๋เหล่งก้ำ  กวนสิ่อิมผ่อสัก              (กราบ)

นำโม  ไต่ซื้อ  ไต่ปุย  กิ่วโค่ว  กิวหลั่ง  กวงไต๋เหล่งก้ำ  กวนสิ่อิมผ่อสัก              (กราบ)

นำโม  ไต่ซื้อ  ไต่ปุย  กิ่วโค่ว  กิวหลั่ง  กวงไต๋เหล่งก้ำ  กวนสิ่อิมผ่อสัก              (กราบ)

นำโมฮุก  นำโมหวบ  นำโมเจ็ง  นำโมกิ้วโค่ว  กิวหลั่งกวงสี่อิม

ผ่อสัก  ถั่งจี้ตอ  โอม  เกียล้อฮวดตอ  เกียล้อฮวดตอ  เกียคอฮวดตอ

หล่อเกียฮวดตอ  หล่อเกียฮวดตอ  ซาผ่อออ  เทียงหล่อซิ้ง  ตี่หล่อซิ้ง

นั้งหลี่หลั่ง  หลั่งหลี่ซิง  เจ็กเฉียกใจเอียงห่วยอุ่ยติ๊ง  นำมอ  หม่อ  ออ

ปวกเยี๊ย  ปอหล่อบิ๊ก  (กราบ)

... ใจความสำคัญ ของมนต์ขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิม.....


            ขอนอบน้อมพระโพธิสัตว์กวนอิม พระผู้เปี่ยมล้นด้วยมหาเมตตามหากรุณาอันยิ่งใหญ่ไพศาล ขอได้โปรดบำบัด
ทุกข์โศก โรคภัยอันตรายทั้งปวง

            ข้าพเจ้าขอน้อมถึงพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ พระโพธิสัตว์กวนอิม ขอได้โปรดขจัดปัดเป่าทุกข์โศก
โรคภัยทั้งปวงให้หมดสิ้นไป ขอความสุข สมปรารถนาทุกประการจงมีแด่ข้าพเจ้า ขอเทพเจ้าอยู่เบื้องบนและเทพเจ้าที่อยู่
เบื้องล่างทั้งหมดได้โปรดปัดเป่าให้เวรกรรมและสรรพเคราะห์ทั้งมวลจงหมดสิ้นไป

 

มหากรุณาธารณีสูตร  (ไต่ปุยจิ่ว)

โชย  ชิ่ว  โชย  งั่ง  บ่อ  ไหง  ไต่  ปุย  ซิม  ทอ  ลอ  นี  จิ่ว  (3จบ)

ปึง  ซือ  ออ  ที  นอ  ยู  ไล้  (3จบ)

๐ นำ  มอ ฮอ ลา ตัน นอ ตอ ลา เหย่ เย ๐ นำ มอ ออ ลี เย ๐ ผ่อ ลู กิด ตี ซอ ปอ ลา เย ๐ ผู่ ที สัต ตอ พอ เย ๐หม่อ ฮอ สัต ตอ พอ เย ๐ หม่อ ฮอ เกีย ลู นี เกีย เย ๐ งัน ๐ สัต พัน ลา ฮัว อี ๐ ซู ตัน นอ ตัน เซ ๐ นำ มอ สิด กิด ลี ตอ อี หม่ง ออ ลี เย ๐ ผ่อ ลู กิด ตี สิด ฮู ลา เลง ถ่อ พอ ๐ นำ มอ ลา กิน ซี ๐ ซี ลี หม่อ ฮอ พัน ตอ ซา เม๐ สะ พอ ออ ทอ เตา ซี พง ๐ ออ ซี เย็น ๐ สะ พอ สะ ตอ นอ มอ พอ สะ ตอ นอ มอ พอ เค ๐ มอ ฮัว เตอ เตา ๐ตัน จิต ทอ ๐ งัน ออ พอ ลู ซี ๐ ลู เกีย ตี ๐ เกีย ลอ ตี ๐ อี ซี ลี ๐ หม่อ ฮอ ผู่ ที สัต ตอ ๐ สัต พอ สัต พอ ๐ มอลา มอ ลา ๐ มอ ซี มอ ซี ลี ทอ ยิน ๐ กี ลู กี ลู กิด มง ๐ ตู ลู ตู ลู ฟา เย ตี ๐ หม่อ ฮอ ฮัว เซ เย ตี ๐ ทอ ลา ทอลา ๐ ตี ลี นี ๐ สิด ฮู ลา เย ๐ เจ ลา เจ ลา ๐ มอ มอ ฮัว มอ ลา ๐ หมก ตี ลี ๐ อี ซี อี ซี อี ๐ สิด นอ สิด นอ ๐ ออ ลา ซัน ฮู ลา เซ ลี ๐ ฮัว ซอ ฮัว ซัน ๐ ฮู ลา เซ เย ๐ ฮู ลู ฮู ลู มอ ลา ๐ ฮู ลู ฮู ลู ซี ลี ๐ ซอ ลา ซอ ลา ๐ สิด ลีสิด ลี ๐ ซู ลู ซู ลู ๐ ผู่ ถี่ เย ผู่ ถี่ เย ๐ ผู่ ถ่อ เย ผู่ ถ่อ เย ๐ มี ตี ลี เย ๐ นอ ลา กิน ซี ๐ ตี ลี สิด นี นอ ๐ ผ่อ เย มอ นอ ๐ ซอ ผ่อ ฮอ ๐ สิด ถ่อ เย ๐ ซอ ผ่อ ฮอ ๐ หม่อ ฮอ สิด ถ่อ เย ๐ ซอ ผ่อ ฮอ ๐ สิด ทอ ยี อี ๐ สิด พัน ลา เย ๐ซอ ผ่อ ฮอ ๐ นอ ลา กิน ซี ๐ ซอ ผ่อ ฮอ ๐ มอ ลา นอ ลา ๐ ซอ ผ่อ ฮอ ๐ สิด ลา เซง ออ หมก เค เย ๐ ซอ ผ่อ ฮอ ๐ เจ กิด ลา ออ สิด ถ่อ เย ๐ ซอ ผ่อ ฮอ ๐ ปอ ทอ มอ กิด สิด ถ่อ เย ๐ ซอ ผ่อ ฮอ ๐ นอ ลา กิน ซี พัน เค ลาเย ๐ ซอ ผ่อ ฮอ ๐ มอ พอ ลี เซง กิด ลา เย ๐ ซอ ผ่อ ฮอ ๐ นำ มอ ฮอ ลา ตัน นอ ตอ ลา เย เย ๐ นำ มอ ออ ลี เย ๐ ผ่อ ลู กิต ตี ๐ ชอ พัน ลา เย ๐ ซอ ผ่อ ฮอ ๐ งัน สิด ติน ตู ๐ มัน ตอ ลา ๐ ปัด ถ่อ เย ๐ ซอ ผ่อ ฮอ ๐ 

บทสวดมนต์ ไต่ปุยจิ่ว (เสียงสวดมนต์เด็ก)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดฟังมนต์ออนไลน์

ขนาด 6.3 Mb. ความยาว 27 นาที

บทสวดมนต์สักการะพระโพธิสัตว์

คลิกเพื่อดาวน์โหลดฟังมนต์ออนไลน์

ขนาด 3.6 Mb ความยาว 16 นาที

บทสวดมนต์ ไต่ปุยจิ่ว(ทิเบต)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดฟังมนต์ออนไลน์

ขนาด 6.9 Mb ความยาว 30 นาที

     
     

หน้าหลัก  :   ที่ติดต่อ  ร่วมทำบุญ
2006-2009  Metta Dhamma Rassamee Foundation . All Rights Reserved

Any comment or suggestion are always welcome at webmaster@kuaimthai.com